Malta fl-isfera internazzjonali: perspettiva ta' Stat żgħir

Miktub Minn Michela Zammit; Dennis Grech; Kimberly Zammit, Data Ġun 01, 2020
 

Mill-aspett tal-lingwa, it terminu “żgħir” juntuża sabiex jgħati tifsira ta’ daqs. Madankollu meta dan it-terminu jintuża biex jiddefinixxi Stat, nsibu ruħna nippruvaw nifmhu x’irridu ngħidu meta nsemmu Stata żgħir. Ta min jsemmi li għad hemm dibattitu kontinwu dwar x' jikkostitwixxi Stat żgħir. L-opinjonijiet huma diverżi, iżda l-akkademiċi naqsu milli jistabbilixxu definizzjoni singolari ta’ x’infisru bi Stati żgħar. Ħafna jargumentaw li d-daqs huwa definit mill-massa tal-art tal-pajjiż filwaqt li oħrajn huma tal-fehma li l-istatura tista’  tiġi perċepita mir-rwol tal-pajjiż fil-ġerarkija internazzjonali.


B'arja ta ' 316 km2 u popolazzjoni li taqa' sew taħt il-marka tal-1,000,000, m’għandhiex tiġi meqjusa  bħala sorpriża għal xi ħadd li Malta hija waħda mill-iżgħar Stati fid-dinja meta nkunu qed nirreferu dwar id-daqs f' termini ta’ massa tal-art. Madankollu, id-daqs litterarju tal-g żira tagħna qatt ma waqfitna, milli  ngħollu rasna u nsusu sabiex ngħatu l-kontribut tagħna b' mod attiv fi ħdan il-Komunità internazzjonali. 


Maltese-Flag-Photo.jpg 


"Id-daqs żgħir ma jsarraf awtomatikament f ' vulnerabbiltà fix-xena internazzjonali." [1]


Dan il-kwotazzjoni perfettament tiirrifletti il-ħsieb wara l-politika barranija ta’ Malta.  Bħala Gżira bejn żewġ kontinenti ewlenin, l-Ewropa u l-Afrika, kif ukoll bin-newtralità tagħha, Malta qatt ma ħalliet id-daqs tagħha milli jxekkel milli l-pajjiż b’rispett lejn dmijiritu jgħati l-kontribut tiegħu. Għal- kuntlarju Malta hija meqjusa bħala sensar onest u pont li jippromwovi djalogu u l-paċi. Malta dejjem kienet vokali u determinata li taħdem lejn it-tisħiħ tal-paċi u l-ħarsien tas-sigurtà fil-Mediterran, b’konvinzjoni qawwija li dan huwa marbut direttament mal-ħarsien ta’ paċi u s-sigurtà fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja. L-isfidi reġjonali tal-lum evolvew b’mod konsiderevoli u Malta tibqa temmen bis-sħiħ li l-inizjattivi fir-Reġjun Ewro-Mediterranju joffru l-qafas adatt biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni. L-għan aħħari huwa li jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tax-xtut tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar tal-Mediterran.


Bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropeja (UE), Malta hija Membru kburi w attiv tal-Unjoni, hekk kif il-valuri intrinsiċi tal-Unjoni ikkontribwixxew għall-istabbiltà, it-tkabbir u l-prosperità fir-Reġjun. Sa mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Malta kompliet taħdem bla waqfien biex tqarreb lill-UE lejn iċ-ċittadini tagħha u biex tiżgura li l-UE tibqa' rilevanti u kredibbli. Fid-dawl tal-fatt li l-UE hija l-aħjar pjattaforma biex tindirizza l-kwistjonijiet li jiffaċċjaw l-Istati Membri kollha, komplejna nenfasizzaw li s-soluzzjonijiet Ewropej huma meħtieġa biex isolvu l-isfidi Ewropej.


Malta dejjenm irrikonoxxiet l-importanza li jkun hemm sistema multilaterali bbażata fuq ir-regoli sani bin-Nazzjonijiet Uniti fil-qofol tagħha. Għaldaqstant Malta tiddefendi bi sħiħ il-fehma li  kooperazzjoni, u kollaborazzjoni sħiħa fi ħdan il-Kommunita internazzjonali biss tista twassal għal-riżultati , hekk kif kwistjonijiet globali jeħtieġu soluzzjonijiet globali. L-istrutturi eżistenti li ppromwovew il-kooperazzjoni internazzjonali għandhom jiġu mħarsa. Kienu dawn li fl-aħħar deċenji ġabu l-prosperità u l-istabbiltà tant mgħożża. Fil-kliem ta ' John Donne, "ebda bniedem m’huwa Gżira". Hekk kif l-istorja wriet b' mod kontinwu, u kif qed naraw illum bil-ġlieda kontra l-imxija tal Covid-19, jeħtieġ li nerġgħu nagħtu ħajja u nsaħħu l-impenn tagħna sabiex niżguraw li l-isforzi multilaterali jkomplu jipprovduna b’soluzzjonijiet dejjiema.


Matul is-snin, Malta fittxet li tieħu diversi passi sabiex tkun ta’ kontribut lejn il-promozzjoni tad-djalogu dwar kwistjonijiet differenti, bħal ma ngħidu aħna il-liġi tal-baħar,  il-ħarsien tal-ibħra u l-oċeani, l-kwistjonijiet għat-tibdil fil-klima, u l-anzjanita. Malta stabbilixxiet ukoll lilha nnifisha bħala l-ġurisdizzjoni tal-għażla għal diverżi tipi ta' teknoloġiji innovattivi. Malta kienet minn ta’ l-ewwel li għaddiet qafas regolatorju għall-blockchain, u l-cryptocurrency. Malta fittixet wkoll li s-saħaħ ir-relazzjonijiet ma ' organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Huwa wkoll t’unur li Malta ġiet maħtura bħala Ko-president tal-Kumitat ta' tmexxija tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar is-shubijiet għall-Istati Gżejjer Żgħar li qed jiżviluppaw, responsabbiltà li Malta ser tkun qed tmexxi  b-impenn u l-ħsieb li d-daqs ma jiddeterminax ir-reżiljenza.


Fi żmien meta waħda mill-akbar sfidi globali hija l-qerda tal-faqar, il-kisba tal-SDGs u l-isfruttar tal-potenzjal li jirrappreżentaw huwa eżempju ċat tal-potenzjal li jeżisti f’koperazzjoni sħiħa fi ħdan il-Kommunita Inetrnazzjonali. Malta rreġistrat progress f’għadd ta' miri. Id-data ppubblikata fl-Indiċi tal- 2019 tal-SDG Malta tinsab fit-28 post, minn 162 pajjiż.


L-ambizzjoni tagħna hija ċara, u matul is-snin, il-qalb tal-politika barranija ta’ Malta baqa’ l-impenn lejn il-poplu. Kull deċiżjoni li tittieħed hija meħuda fl-aħjar interess tal-poplu tagħna u dak tal-Komunità internazzjonali.  Huma l-popli tagħna li jagħmlu nazzjon.  Aħna Gżira li l-identità unika, it-tradizzjonijiet u l-lingwa kienu fiċ-ċentru ta ' kull stadju importanti tal-istorja tagħna. Illum evolvejna f’ nazzjon determinat, reżiljenti u modern; pajjiż li l-vUċi, l-prospetti u l-viżjoni għall-futur huma eżempju ċar li l-kobor huwa biss kunċett. L-attitudni hija dak li tmexxina. Michela Zammit, Counsellor
Dennis Grech, Counsellor
Kimberly Zammit, Second Secretary


[1] Jeanne A.K. Hey, “Introducing Small States Foreign Policy”, in Small States in World Politics. Explaining Foreign Policy Behaviour (Boulder, London: Lynee Rienner Publisher, 2003), 2.