Protezzjoni Konsulari lil Ċittadini tal-UE mhux Rappreżentati f’Pajjiżi Terzi

Fl-20 ta’ April 2015 l-Istati Membri tal-UE adottaw id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/637 dwar il-miżuri ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni biex tiġi ffaċilitata l-protezzjoni konsulari għaċittadini Ewropej mhux rappreżentati f’pajjiżi terzi. Id-Direttiva tispeċifika meta w kif iċ-ċittadini tal-UE li jsibu ruħhom f’diffikultà f’pajjiż barra l-UE għandhom jirċievu assistenza mill-Ambaxxati jew Konsulati ta' pajjiżi oħra tal-UE.


Meta ċittadini mhux rappreżentati jkollhom bżonn protezzjoni f'pajjiżi terzi, huma meħtieġa kooperazzjoni u koordinazzjoni effiċjenti. L-Istat Membru li jagħti l-għajnuna, li jkollu preżenza f'pajjiż terz, u l-Istat Membru taċ-ċittadinanza taċ-ċittadin għandhom jikkoperaw mill-qrib.


Il-koperazzjoni konsulari lokali tista' tkun partikolarment kumplessa għaċ-ċittadini mhux rappreżentati minħabba li tirrikjedi koordinazzjoni ma' awtoritajiet li ma jkunux rappreżentati lokalment, inkluż fejn rilevanti, koordinazzjoni ma' ambaxxati u konsulati kompetenti. Għalhekk id-Direttiva tistipula kif l-assistenza għandha tkun ikkoordinata bejn il-pajjiżi tal-UE sabiex tiġi żgurata protezzjoni effettiva.


Il-protezzjoni Konsulari offruta minn Ambaxxati jew Konsulati ta’ pajjiżi tal-UE tista’ tinkludi għajnuna, fost l-oħrajn, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:


  • f’każ ta’ mewt;
  • inċident jew mard serju;
  • arrest jew detenzjoni;
  • meta wieħed jisfa vittma ta’ reat kriminali;
  • sokkors u ripatrijazzjoni f’każ ta’ emerġenza;
  • ħtieġa ta’ dokumenti provviżorji tal-ivjaġġar.


Bħal Istati Membri l-oħra, Malta adottat din id-Direttiva fil-liġi Maltija. L-Att ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ nhar is-27 ta’ April 2018. Id-Direttiva daħħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2018.


Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jidħol fis-sit elettroniku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:106:FULL&from=MT​​​​​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt