Id-Dipartiment ta Koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea

 

Id-Dipartiment ta Koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EU Coordination Department – EUCD) fi ħdan il-Ministeru  għall-Affarijiet Ewropej huwa responsabbli mill-koordinazzjoni interna ġenerali tal-Gvern fuq setturi u dwar kwistjonijiet relatati mal- UE bil-għan li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva ta' Malta fl-istrutturi tal-UE u fit-tfassil tal-politika fi żmien xieraq, b’approċċ konsistenti u koerenti. Id-Dipartiment huwa wkoll responsabbli għall-koordinazzjoni tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

 

Id-Dipartiment huwa mmexxi mid-Direttur Ġenerali, is-Sur Glenn Micallef.

 

Il-Kompetenzi Ġenerali 


 

L-EUCD huwa parti mill-istruttura amministrattiva tal-Gvern u jservi bħala dipartiment ta’ koordinazzjoni għall-politika mal-UE. Id-Dipartiment ifittex li jiżgura li l-partijiet interessati kollha, jiġifieri kemm il-Ministeri ewlenin, kif ukoll l-entitajiet u l-agenziji tal-Gvern, ikunu infurmati u kkonsultati sabiex jittieħdu deċiżjonijiet fil-ħin. Dan jippermetti lir-rappreżentanti tal-Gvern jipparteċipaw b’mod effettiv fil-laqgħat kollha fuq livell Ewropew. Għalkemm id-Dipartiment m’huwiex direttament responsabbli għall-introduzzjoni ta’ liġijiet ġodda, huwa nkarigat bil-koordinazzjoni għat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni xierqa tal-acquis tal-UE.


 

L-EUCD huwa responsabli li jikkordina il-pożizzjoni tal-Gvern għal diversi diskussjonijiet li jsiru fi ħdan l-istutuzzjonijiet  Ewropej, kif ukoll ma’ Stati Membri oħra. Huwa  responsabbli wkoll li jassigura li l-Instruction/Briefing Notes jaslu fil-ħin għand ir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta fl-UE, kif ukoll għand dawk l-uffiċċjali jew rappreżentanti tal-Gvern li jipparteċipaw fil- kumitati, Working Parties u laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri u dawk tal-Kunsill Ewropew.


 

Id-Dipartiment huwa responsabbli li jmexxi l-ħidma fit-tħejjija għall-Kumitat Inter-Ministerjali għall-Affarijiet ta’ l-UE, li jinkludi l-koordinazzjoni tat-tfassil ta' dokumenti interni u dokumenti li jikonsolidaw il-pożizzjoniijiet meħtieġa għal teħid ta’ deċiżjoni  ġusta u skont il-ħtieġa. Id-Dipartiment jiffaċilita l-mod ta’ kif tasal fil-ħin il-firxa wiesgħa ta’ informazzjoni bejn ir-Rappreżentanza Permanenti u l-Ministeri rispettivi u joffri linja gwida fir-rigward ta’ oqsma differenti ta’ politika. Id-Dipartiment għandu wkoll funzjoni ta’ “trouble shooting” f`dak li huwa arbitraġġ fuq kwistjonijiet bejn il-Ministeri.


 

Id-Dipartiment huwa wkoll responsabbli biex isegwi l-implimentazzjoni tal-acquis adottat f'konformità mal-iskadenzi miftehma, kemm f'termini ta' adozzjoni, kif ukoll f’ implimentazzjoni legali.


 

Barra minn hekk, id-Dipartiment huwa responsabbli mill-koordinament taż-żjarat esterni (bħal minn istituzzjonijiet tal-UE u korpi konsultattivi) u l-preparazzjoni tal-materjal ta' informazzjoni meħtieġa għall-laqgħat rispettivi.


 

Sabiex iwettaq id-dmirijiet tiegħu, bħalissa d-Dipartiment ta' Koordinazzjoni ta’ l-UE huwa maqsum f`ħames taqsimiet. Dawn huma COREPER I, COREPER II, it-taqsima Legali, dik tal-Parlament Ewropew u  Inter-Ministerjali, u dik responsabbli mill-Amministrazzjoni.

 

Viżjoni: Sħubija bi skop: Li nagħmlu Malta suċċess bis-sħubija fl-UE.


 

Missjoni: Li niżguraw il-parteċipazzjoni effettiva ta' Malta fl-istrutturi ta’ l-UE, fit-tfassil tal-politika, filwaqt li nikkordinaw  it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE bla xkiel.


 

Valuri: Nimmiraw li nżommu l-ogħla standards ta’ integrita’ fl-azzjonijiet kollha tagħna, fil-waqt li nivvalutaw il-ħaddiema tagħna, ninkoraġġixxu l-iżvilupp  u nippremjaw il-prestazzjoni tagħhom.

 

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl